ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับรางวัล

ผู้โชคดีรับรางวัลลุ้นโชคจากการ สแกน QR ข้างกล่อง ครั้งที่ 6

รอบการสแกน QR รอบที่ 6 (1 - 31 ก.ค. 65) จับรางวัลวันที่ 11 ส.ค. 65 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 2 ก.ย. 65

รางวัลหมวด Gold

ทองคำแท่งมูลค่า 25 สตางค์ จำนวน 10 รางวัล

1. ศรัญญา กิจสาริกรรณ์ 083-064-xxxx

2. รัชดาพร ชัยพรมราช 088-348-xxxx

3. อภิญญา ชัยพิทักษ์ 085-772-xxxx

4. นราพร พรหมวิศาสตร์ 087-859-xxxx

5. นันทิชา วงศ์น้อย 090-742-xxxx

6. สโรชา วงศ์อาทิตย์ 087-355-xxxx

7. chaimongkol suksanrungrueang 081-544-xxxx

8. ธัญยธรณ์ ทรัพย์กรกุล 092-929-xxxx

9. วลัยลักษณ์ คนเพียร 063-739-xxxx

10. ใกล้รุ่ง โยธิการ 084-051-xxxx

รางวัลหมวด Gift Voucher

บัตร PTT Station Privilege Card มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

มณีรัตน์ นาคำ 098-263-xxxx

บัตรของขวัญ Lotus's มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ดาราพร หอมกลิ่น 081-929-xxxx

รางวัลหมวด Smart Home

ตู้เย็น Toshiba 2 ประตู จำนวน 1 รางวัล

โกศล โป๊ะมะดัน 085-427-xxxx

ทีวี Sharp Full HD Android TV จำนวน 1 รางวัล

สมปราชญ์ มีประยูรวงศ์ 086-023-xxxx

รางวัลหมวด Smart Watch

Apple Watch Series 7 จำนวน 1 รางวัล

สุชาดา โรจน์ธนานันต์ 089-994-xxxx

รางวัลหมวด Gadget

iPhone 13 (128GB) จำนวน 1 รางวัล

วัชนันท์ เถาตะกู 098-391-xxxx

iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 1 รางวัล

สายทิพย์ สำราญรื่น 083-744-xxxx

MacBook Air รุ่น 13 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

วิภาดา ธรรมยา 083-073-xxxx

ผู้โชคดีรับรางวัลลุ้นโชคจากการ สแกน QR ข้างกล่อง ครั้งที่ 5

รอบการสแกน QR รอบที่ 5 (1 - 30 มิ.ย. 65) จับรางวัลวันที่ 11 ก.ค. 65 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 8 ส.ค. 65

รางวัลหมวด Gold

ทองคำแท่งมูลค่า 25 สตางค์ จำนวน 10 รางวัล

1. โยธิน หงษ์เวียงจันทร์ 062-137-xxxx

2. พรเพ็ญ แก้วกาษร 094-414-xxxx

3. ประคองเพชร จันทร์ศักดิ์ 080-135-xxxx

4. ยุทธชัย ชวพงษ์พานิช 086-533-xxxx

5. สุภาภรณ์ มหันตมรรค 089-475-xxxx

6. ธนภรณ์ สอนแก้ว 082-171-xxxx

7. ปิย ทองพัด 099-492-xxxx

8. ไพรัตน์ นาถนอม 080-554-xxxx

9. นายณัฐพันธ์ อุ่นไธสง 088-356-xxxx

10. วินีย์ คัมภิรารักษ์ 081-494-xxxx

รางวัลหมวด Gift Voucher

บัตร PTT Station Privilege Card มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

วิภาพร ขำเนย 083-536-xxxx

บัตรของขวัญ Lotus's มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

จรรยา ศรีตันตนานนท์ 081-759-xxxx

รางวัลหมวด Smart Home

ตู้เย็น Toshiba 2 ประตู จำนวน 1 รางวัล

ทวี แท่งทม 093-463-xxxx

ทีวี Sharp Full HD Android TV จำนวน 1 รางวัล

พิมพ์ภา โตเอี่ยม 085-999-xxxx

รางวัลหมวด Smart Watch

Apple Watch Series 7 จำนวน 1 รางวัล

ขวัญฤทัย แสงเพ็ชร 098-825-xxxx

รางวัลหมวด Gadget

iPhone 13 (128GB) จำนวน 1 รางวัล

บุญสิริมา วิเชียรวรรธนะ 094-592-xxxx

iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 1 รางวัล

นงลักษณ์ พันธ์ศรี 092-690-xxxx

MacBook Air รุ่น 13 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

กุลริสา สายรัตน์ 082-128-xxxx


ผู้โชคดีรับรางวัลจากการกรอกรหัสด้านในเปลือกห่อ รอบที่ 3

รอบการกรอกรหัส รอบที่ 3 (1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 65) จับรางวัลวันที่ 11 ก.ค. 65 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 8 ส.ค. 65

รางวัลทองคำ

ทองคำแท่งมูลค่า 25 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. ถนอมพงษ์ ภาจำรงค์ 096-528-xxxx

2. ชัยรัตน์ สุอังคะวาทิน 084-664-xxxx

รางวัล iPad Pro

iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 1 รางวัล

จารุรินทร์ สุทธิมาศ 084-608-xxxx

รางวัล Macbook Air

Macbook Air รุ่น 13 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

สังสรรค์ วงค์ตรี 083-749-xxxx

รางวัล Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Flip3 5g จำนวน 1 รางวัล

อังคณา ศรีพนาสณฑ์ 081-986-xxxx

ผู้โชคดีรับรางวัลลุ้นโชคจากการ สแกน QR ข้างกล่อง ครั้งที่ 4

รอบการสแกน QR รอบที่ 4 (1 - 31 พ.ค. 65) จับรางวัลวันที่ 13 มิ.ย. 65 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 4 ก.ค. 65

รางวัลหมวด Gold

ทองคำแท่งมูลค่า 25 สตางค์ จำนวน 10 รางวัล

1. ภัทราวุธ มกรเวส 081-915-xxxx

2. ศิริพร อาวุธเพชร 098-013-xxxx

3. วสุมดี ศรีษะธร 085-261-xxxx

4. พัทยา พลสุวรรณ 085-013-xxxx

5. ภาณุทัต ศรีมณี 081-719-xxxx

6. วชิราพร คชชะ 085-127-xxxx

7. รสดี สาขา 088-535-xxxx

8. ปิยพล ดาอินวงศ์ 091-026-xxxx

9. นิทรา จารวีรมิตา 082-799-xxxx

10. วิรัตน์ แสนอินทร์ 087-212-xxxx

รางวัลหมวด Gift Voucher

บัตร PTT Station Privilege Card มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

กุลวดี ชาวนาห้วยตะโก 084-081-xxxx

บัตรของขวัญ Lotus's มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ทิวาพร ธนาคุณ 081-730-xxxx

รางวัลหมวด Smart Home

ตู้เย็น Toshiba 2 ประตู จำนวน 1 รางวัล

รัชนี คงสมฤกษ์ 089-096-xxxx

ทีวี Sharp Full HD Android TV จำนวน 1 รางวัล

อาภาภรณ์ อินทร์ไชย 086-913-xxxx

รางวัลหมวด Smart Watch

Apple Watch Series 7 จำนวน 1 รางวัล

วิรัช ล้ำเลิศธน 090-985-xxxx

รางวัลหมวด Gadget

iPhone 13 (128GB) จำนวน 1 รางวัล

ภูริตา จูปรางค์ 086-349-xxxx

iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 1 รางวัล

สุธาสินี ฤกษ์เจ็ดณี 082-323-xxxx

MacBook Air รุ่น 13 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

เรณุการณ์ สิงห์ชู 094-416-xxxx

ผู้โชคดีรับรางวัลลุ้นโชคจากการ สแกน QR ข้างกล่อง ครั้งที่ 3

รอบการสแกน QR รอบที่ 3 (1 - 30 เม.ย. 65) จับรางวัลวันที่ 13 พ.ค. 65 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 7 มิ.ย. 65

รางวัลหมวด Gold

ทองคำแท่งมูลค่า 25 สตางค์ จำนวน 10 รางวัล

1. นิพนธ์ ชื่นอะชวย 081-886-xxxx

2. ชมนาถ ทรงสกุล 081-291-xxxx

3. สุดารัตน์ เล้าทองเผ่า 090-895-xxxx

4. Woravee Insorn 081-801-xxxx

5. สมลักษณ์ สิทธิชอบธรรม 086-559-xxxx

6. ไตรภพ คจนา 089-408-xxxx

7. ฐาปาณี พรายสังข์ 085-546-xxxx

8. ธัชพิณ ภูวนันตานนท์ 081-829-xxxx

9. ปรียาภรณ์ ศรีเฉลิม 061-010-xxxx

10. ปาณิชา กฤตลักษณ์ธารี 098-415-xxxx

รางวัลหมวด Gift Voucher

บัตร PTT Station Privilege Card มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

Supawan Rungjang 085-143-xxxx

บัตรของขวัญ Lotus's มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ศราวุธ คำแก้ว 099-454-xxxx

รางวัลหมวด Smart Home

ตู้เย็น Toshiba 2 ประตู จำนวน 1 รางวัล

วรินดา มาป้อ 061-317-xxxx

ทีวี Sharp Full HD Android TV จำนวน 1 รางวัล

ณฐมน สินธุเจริญ 095-161-xxxx

รางวัลหมวด Smart Watch

Apple Watch Series 7 จำนวน 1 รางวัล

วราภรณ์ แก้วเมือง 093-772-xxxx

รางวัลหมวด Gadget

iPhone 13 (128GB) จำนวน 1 รางวัล

กาญจนา บานแย้ม 089-741-xxxx

iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 1 รางวัล

จินตนา กิตตินานนท์ 081-874-xxxx

MacBook Air รุ่น 13 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

นัซรีนา บาเหะ 083-654-xxxx


ผู้โชคดีรับรางวัลจากการกรอกรหัสด้านในเปลือกห่อ รอบที่ 2

รอบการกรอกรหัส รอบที่ 2 (1 มี.ค. - 30 เม.ย. 65) จับรางวัลวันที่ 13 พ.ค. 65 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 7 มิ.ย. 65

รางวัลทองคำ

ทองคำแท่งมูลค่า 25 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. มาลัยพร พงศ์พิชญาภัค 064-451-xxxx

2. วไลพร ทองอนันต์ 084-653-xxxx

รางวัล iPad Pro

iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 1 รางวัล

ปิยะธิดา ภู่ทอง 090-905-xxxx

รางวัล Macbook Air

Macbook Air รุ่น 13 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

ประฏิญญา แก้วรากมุข 085-556-xxxx

รางวัล Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Flip3 5g จำนวน 1 รางวัล

เอกชัย โภไคศสวรรค์ 089-165-xxxx

ผู้โชคดีรับรางวัลลุ้นโชคจากการ สแกน QR ข้างกล่อง ครั้งที่ 2

รอบการสแกน QR รอบที่ 2 (1 - 31 มี.ค. 65) จับรางวัลวันที่ 11 เม.ย. 65 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 5 พ.ค. 65

รางวัลหมวด Gold

ทองคำแท่งมูลค่า 25 สตางค์ จำนวน 10 รางวัล

1. ตุลยวัต พุ่มทิม 097-359-xxxx

2. ณัฐวัฒ ศรีสุวรรณ 064-869-xxxx

3. มยุรี จงพิพัฒน์วณิชย์ 086-145-xxxx

4. นิวัฒน์ นิลกำแหง 085-365-xxxx

5. Nattida Palilai 098-284-xxxx

6. สมชาย สุขเจริญ 086-701-xxxx

7. พรปวีณ์ กอบกำ 088-233-xxxx

8. พัชรากร สุขธนบูรณ์ 097-305-xxxx

9. รัฐนนท์ วิภาวิน 084-795-xxxx

10. วรีพร สีทองคำ 086-131-xxxx

รางวัลหมวด Gift Voucher

บัตร PTT Station Privilege Card มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รัตติกรณ์ ทิพย์ดารา 089-940-xxxx

บัตรของขวัญ Lotus's มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

อนุวัตน์ ตรีจิตรวัฒนากูล 086-868-xxxx

รางวัลหมวด Smart Home

ตู้เย็น Toshiba 2 ประตู จำนวน 1 รางวัล

ชุติกาญจน์ ปราบวงศา 087-761-xxxx

ทีวี Sharp Full HD Android TV จำนวน 1 รางวัล

นันทิยา เสาร์ศิริ 084-415-xxxx

รางวัลหมวด Smart Watch

Apple Watch Series 7 จำนวน 1 รางวัล

ณัฐติพงษ์ สมมา 080-031-xxxx

รางวัลหมวด Gadget

iPhone 13 (128GB) จำนวน 1 รางวัล

กรรณิการ์ อินต๊ะบุตร 094-773-xxxx

iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 1 รางวัล

ชรัณยภัทร์ ประเคน 084-428-xxxx

MacBook Air รุ่น 13 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

ภัทราพร จุลจ้าย 083-505-xxxx

ผู้โชคดีรับรางวัลลุ้นโชคจากการ สแกน QR ข้างกล่อง ครั้งที่ 1

รอบการสแกน QR รอบที่ 1 (1 - 28 ก.พ. 65) จับรางวัลวันที่ 14 มี.ค. 65 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 4 เม.ย. 65

รางวัลหมวด Gold

ทองคำแท่งมูลค่า 25 สตางค์ จำนวน 10 รางวัล

1. พัทยา สีดำ 081-937-xxxx

2. กัลย์สุดา เวหนะรัตน์ 099-157-xxxx

3. ธัญพร มณีภาค 081-144-xxxx

4. ขวัญเรือน ทรัพย์สมาน 089-693-xxxx

5. สุกี พรเชนศวรพงศ์ 081-744-xxxx

6. ธีรรัตน์ บัวเทศ 090-693-xxxx

7. นพดล รุ้งประนมกร 089-266-xxxx

8. วรรณนิศา รักษาพล 080-112-xxxx

9. อริสา อ่อนละมุล 063-956-xxxx

10. เกรียงไกร ชัยรินทร์ 089-623-xxxx

รางวัลหมวด Gift Voucher

บัตร PTT Station Privilege Card มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ปทุมมา บุญภักดี 065-856-xxxx

บัตรของขวัญ Lotus's มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

วิภาดา อำนัคคะมาต 081-365-xxxx

รางวัลหมวด Smart Home

ตู้เย็น Toshiba 2 ประตู จำนวน 1 รางวัล

พักต์ชฏะ เอี่ยมถ้วย 082-686-xxxx

ทีวี Sharp Full HD Android TV จำนวน 1 รางวัล

เกศกนก ศุภารักษ์สิบวงศ์ 090-381-xxxx

รางวัลหมวด Smart Watch

Apple Watch Series 7 จำนวน 1 รางวัล

ณัฏฐา บุญพันธ์ 089-017-xxxx

รางวัลหมวด Gadget

iPhone 13 (128GB) จำนวน 1 รางวัล

ผกากรอง อิ่มคำ 089-277-xxxx

iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 1 รางวัล

วราภรณ์ แสงทองคำ 081-668-xxxx

MacBook Air รุ่น 13 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

สันติ แสงจันทร์ 087-139-xxxx


ผู้โชคดีรับรางวัลจากการกรอกรหัสด้านในเปลือกห่อ รอบที่ 1

รอบการกรอกรหัส รอบที่ 1 (1 - 28 ก.พ. 65) จับรางวัลวันที่ 14 มี.ค. 65 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 4 เม.ย. 65

รางวัลทองคำ

ทองคำแท่งมูลค่า 25 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. ธารารัตน์ สุขสวัสดิ์ 081-030-xxxx

2. นุชสรา วรดิสพรพงษ์ 089-424-xxxx

รางวัล iPad Pro

iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 1 รางวัล

ศิริลักษณ์ แก้วสมบูรณ์ 096-752-xxxx

รางวัล Macbook Air

Macbook Air รุ่น 13 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

เหมือนฝัน แสงกลัด 095-257-xxxx

รางวัล Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Flip3 5g จำนวน 1 รางวัล

อัญชลี อนันทสุข 085-996-xxxx

ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงานเพื่อนัดหมายรับของรางวัล และแจ้งเอกสารประกอบการรับรางวัล ภายใน 30 วันทำการ

หมายเหตุ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ เพื่อมารับรางวัลตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง ผู้ได้รับรางวัลสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนมาแสดงตนแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนถือมา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับรางวัล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหลักฐานที่ระบุตามรายละเอียดข้างต้นมารับรางวัล
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
- ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าที่ด้วยหมายเลข 085-835-xxxx หรือ ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อยืนยันสิทธิ์มาทาง Inbox Facebook Fanpage Double A Club (https://www.facebook.com/DoubleAPaper/) ภายใน 60 วันนับจากวันประกาศผลนี้
- หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อยืนยันสิทธิ์รับรางวัลตามข้อมูลที่ผู้ได้รับรางวัลลงทะเบียนไว้ หรือไม่มีการติดต่อกลับจากผู้ได้รับรางวัลภายใน 60 วันนับจากวันประกาศผลนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
- ผู้ได้รับรางวัลและได้รับการติดต่อยืนยันจากบริษัทฯ แล้วจะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันหลังจากได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ ที่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงาน Double A Business park ที่อยู่ 187/3 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 11.30 น. หรือ เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. โดยทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเท่านั้น