กติกาและเงื่อนไขลุ้นโชค และสะสมแต้มข้างกล่อง

เลขใบอนุญาตเลขที่ 1-11/2565 ออกให้ ณ อำเภอบางปะกง

กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสแกน QR Code บนผลิตภัณฑ์ Double A 70, 80 และ 90 แกรม หรือ Double A Green 80 แกรม ขนาด A4 ชนิดกล่อง (Box) ขนาดบรรจุ 5 รีม จำนวน 500 แผ่น/ รีม ผ่านแอปพลิเคชัน Double A QR Lucky จาก App Store หรือ Google Play บนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล หมายเลขติดต่อ และวัตถุประสงค์การใช้เป็นบริษัทหรือส่วนตัว หากเป็นบริษัทให้ระบุชื่อบริษัทให้ครบถ้วน ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565(ยกเว้นวันที่กรมการปกครองกำหนดห้ามจัดกิจกรรม)
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสแกน QR Code โดย QR Code 1 รหัส สามารถสแกนร่วมชิงโชค จำกัดจำนวน 30 ลำดับต่อรหัส โดย QR Code 1 รหัส มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์เท่านั้น หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสแกน QR Code ซ้ำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สแกนซ้ำออกเหลือเพียง 1 สิทธิ์ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลจากการสแกน QR Code แล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำสิทธิ์มาแลกลุ้นของรางวัลที่ต้องการจากของรางวัลทั้งสิ้น 9 ประเภท ภายในรอบระยะเวลากิจกรรมที่กำหนด โดยไม่จำกัดสิทธิ์ในการแลกของรางวัล หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่นำสิทธิ์มาแลกลุ้นของรางวัลภายในระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสละสิทธิ์และตัดสิทธิ์นั้นตามรอบกิจกรรม
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อโดยการสุ่มจับรางวัลและประกาศรายชื่อจากบริษัทฯ เท่านั้น หากบริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือบุคคลอื่นใดมีพฤติการณ์หรือการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต เช่น การถ่ายรูป QR Code และส่งต่อภาพของ QR Code ให้ผู้อื่น รวมถึงการสแกน QR Code จากภาพถ่ายหรืออื่นใดที่ไม่ใช่การสแกนจากข้างกล่องโดยตรง และ/หรือการสแกน QR Code ณ จุดจำหน่ายสินค้าในทุกช่องทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าวออกจากการจับรางวัลและสะสมแต้ม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตนาไม่บริสุทธิ์
 4. กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบปัญหา QR Code ชำรุด ไม่สามารถสแกนได้ หรือไม่มี QR Code บนผลิตภัณฑ์ Double A ที่ร่วมรายการ จะต้องเก็บกล่องกระดาษที่มีปัญหาไว้ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้นเพื่อเป็นหลักฐานชัดเจนให้ตรวจสอบได้ โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่คืนแต้มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรณีตัดมาเฉพาะบางชิ้นส่วน หรือสภาพไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกกรณี
 5. รหัสสะสมแต้ม (Double A QR Point) สามารถร่วมกิจกรรมได้โดย (5.1) การสแกนรหัส QR Code ลำดับที่ 1 ถึง 5 สามารถได้รับสิทธิ์การสะสมแต้มเพื่อแลกสินค้าสมนาคุณและมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลตามกำหนด โดยต้องกรอกรายละเอียดการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขติดต่อ วันเดือนปีเกิด เพศ สถานที่ทำงานหรือใช้งานกระดาษ และ (5.2) ส่วนการสแกนรหัส QR Code ลำดับที่ 6 ถึง 30 จะไม่ได้รับสิทธิ์การสะสมแต้มเพื่อแลกสินค้าสมนาคุณ แต่ยังมีโอกาสได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลตามกำหนด โดยของรางวัลลุ้นรับส่วน (5.1) และ (5.2) มูลค่าไม่เกิน 2,370,500 บาท ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสแกน QR Code บนกล่องบรรจุภัณฑ์ใหม่เท่านั้น หากพบว่ามีการสแกนกล่องบรรจุภัณฑ์เดิมซ้ำกับที่เคยสแกนในช่วงก่อนหน้าที่จะมีกิจกรรมนี้ (ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) บริษัทฯ จะไม่นับสิทธิ์ลุ้นรางวัล
 7. บริษัทฯ จะสุ่มจับชิ้นส่วนเพื่อหาผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ,วันที่ 11 เมษายน 2565 ,วันที่ 13 พฤษภาคม 2565, วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ,วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ,วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ,วันที่ 12 กันยายน 2565 ,วันที่ 12 ตุลาคม 2565, วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ,วันที่ 13 ธันวาคม 2565 และ วันที่ 12 มกราคม 2566 รวม 11 ครั้ง โดยไม่มีการสะสมสลากข้ามช่วงเวลา และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง www.facebook.com/DoubleAPaper และ www.DoubleArewards.com ภายใน 30 วันทำการหลังวันจับรางวัล
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับเพียง 2 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ระบุชื่อ นามสกุล ตรงกับที่กรอกข้อมูลไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ บริษัทฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ได้รับรางวัล และสงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัลให้ ทั้งนี้ ต้องมารับรางวัลตามวัน เวลาที่บริษัทฯ กำหนด มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 10. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด ในการจับรางวัล ทางบริษัทฯ จะปิดรับยอดการสแกนตามกำหนดเวลาและจัดพิมพ์ชื่อ นามสกุล หมายเลขติดต่อ และเลขรหัส QR Code ที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วนเท่ากัน แล้วทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้ได้รับรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไป
 11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และ/หรือ สัญชาติลาว และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย และ/หรือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเท่านั้น หากยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองหรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย
 12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรศึกษากติกา และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างรอบคอบ เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและสแกน QR Code บนกล่องของผลิตภัณฑ์ Double A และกรอกรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ถือเป็นการยอมรับกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัลทุกประการ

เงื่อนไขการเข้ารับรางวัล

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรศึกษากติกา และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างรอบคอบ เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและสแกน QR Code บนกล่องของผลิตภัณฑ์ Double A และกรอกรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ถือเป็นการยอมรับกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัลทุกประการ
 2. บริษัทฯ จะยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการกรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ได้ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน Double A QR Lucky
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ในการร่วมกิจกรรมและของรางวัล โดยจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาง เว็บไซต์ www.facebook.com/DoubleAPaper และ www.DoubleArewards.com
 4. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทฯ ภายใน 30 วัน หลังจากวันประกาศรายชื่อ หรือ ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อแสดงตัวรับรางวัลภายใน 30 วันหลังจากวันประกาศรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ www.facebook.com/DoubleAPaper หรือ www.DoubleArewards.com 1. กรณีที่บริษัทฯ ติดต่อผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ และไม่ได้รับการติดต่อกลับจากผู้รับรางวัลภายใน 30 วันจากวันประกาศรายชื่อ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะรับรางวัล และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลลำดับสำรองทันที
 5. ผู้ได้รับรางวัลที่ได้รับการติดต่อยืนยันจากบริษัทฯ แล้ว จะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 60 วันหลังจากได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ ที่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) 187/3 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (Double A Business park) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 11.30 น. หรือ เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.

  ทั้งนี้ การมารับรางวัลต้องนัดหมายล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 4 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยผู้ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้จากทางราชการ พร้อมสำเนา 1 ชุด เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่จะได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ ว่าเป็นผู้ได้รับรางวัลและได้รับรางวัล หากหลักฐานที่ระบุไม่ครบตามข้อใดข้อหนึ่ง จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะไม่ได้รับรางวัล

  กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง ผู้ได้รับรางวัลสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแสดงตนรับรางวัลแทนได้ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจถือหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่มีการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานที่ระบุตามรายละเอียดข้างต้นมารับรางวัล

  หากไม่มาแสดงตนรับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะรับรางวัล และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลลำดับสำรอง หากไม่มีผู้ได้รับรางวัลลำดับสำรองแล้ว บริษัทฯ จะงดการมอบรางวัล โดยจะไม่นำไปรวมกับการจับรอบถัดไป
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้
 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น
 8. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล
 9. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของของรางวัล การรับประกันคุณภาพของของรางวัลจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้น ๆ กำหนด
 10. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลใด ๆ ในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการร่วมกิจกรรม
 11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าหากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ตนเองบาดเจ็บ ถึงแก่ความตายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด อันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว และเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลเอง
 12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมทั้งการกระทำใด ๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลซึ่งผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลเอง แล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ
 13. ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. พนักงาน และ/หรือ ลูกจ้าง และ/หรือ บริวาร และ/หรือ บุคคลในครอบครัว และ/หรือ ญาติ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างร้านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากดั๊บเบิ้ล เอ (ร้านถ่ายเอกสาร ร้านเครื่องเขียน DACC DASS DASM Master Dealer Dealer Ex-agent และ Distributor) บริษัท เฟเวอร์ลี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินรายการ บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดกิจกรรม และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือผู้ได้รับรางวัล

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้ได้รับรางวัลรับ (“สมาชิก”) ทราบ และเข้าใจว่า บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และ ตำแหน่งที่อยู่ (Location) ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
   1.1 เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม และยืนยันตัวตนของสมาชิก
   1.2 เพื่อจัดส่งของรางวัลจากกิจกรรมของบริษัทฯ
   1.3 เพื่อแจ้งข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการกิจกรรมนี้ รวมถึงเพื่อการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นกับการดำเนินกิจกรรมนี้ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ
 2. บริษัทฯ จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก หากสมาชิกยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเมื่อกิจกรรมสิ้นสุด ภายในระยะเวลา 6 เดือน
 3. สมาชิกสามารถสอบถามเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1. และเพิกถอนความยินยอมตามข้อ 2. ได้ที่ อีเมลpoint-rewards@DoubleA1991.com ทั้งนี้สมาชิกสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่http://www.DoubleArewards.com/privacy-policy2022.html
 4. บริษัท Apple Inc. ,Alphabet Inc. , Facebook Inc., Line และบริษัทอื่น ๆ ในเครือข้างต้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการสนับสนุน ส่งเสริมในกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้