กติกาและเงื่อนไขลุ้นโชค และสะสมแต้มในเปลือกห่อ

เลขใบอนุญาตเลขที่ 12-17/2565 ออกให้ ณ อำเภอบางปะกง

กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งรหัสสะสมแต้ม (Double A Point) จำนวน 8 หลักที่อยู่ด้านในเปลือกห่อกระดาษ Double A ชนิดที่ร่วมรายการ ได้แก่ Double A 70 80 และ 90 แกรม หรือ Double A Green 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 500 แผ่น (1 รีม) โดยการกรอกรหัสสะสมแต้มดังกล่าวผ่าน Line Official Account : @DoubleAThailand โดยแต่ละเปลือกห่อจะมีรหัสจำนวน 1 รหัส ซึ่งไม่ซ้ำกัน
 2. รหัสสะสมแต้ม (Double A Point) สามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งการสะสมแต้มเพื่อแลกสินค้าสมนาคุณและมีโอกาสได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล จำนวน 30 รางวัล (จำนวน 5 รางวัลต่อรอบ) มูลค่ารวมกว่า 682,200 บาท โดยต้องกรอกรายละเอียดการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขติดต่อ วันเดือนปีเกิด เพศ สถานที่ซื้อสินค้า โดยมีรายละเอียดการแลกสินค้าสมนาคุณ และการได้รับสิทธิ์ลุ้นโชค ดังนี้

   2.1. การแลกสินค้าสมมนาคุณ คือ ทุก 1 รหัสภายในเปลือกห่อสามารถแลกเป็นแต้มสะสม 1 แต้ม โดยเมื่อจำนวนแต้มสะสมครบตามที่บริษัทฯ กำหนด จะสามารถแลกเป็นของรางวัลตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ได้ ทั้งนี้แต้มสะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้

   2.2. การได้รับสิทธิ์ลุ้นโชค คือ เมื่อสะสมแต้มครบทุก 1 แต้ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ 1 สิทธิ์เพื่อลุ้นรับรางวัล จำนวน 30 รางวัล (จำนวน 5 รางวัลต่อรอบ) โดยเมื่อลูกค้าได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลจากการสะสมแต้มแล้ว ลูกค้าต้องนำสิทธิ์มาแลกลุ้นของรางวัลที่ต้องการจากจำนวนของรางวัลทั้งสิ้น 4 ประเภทภายในรอบระยะเวลากิจกรรมที่กำหนด โดยไม่จำกัดสิทธิ์ในการแลกของรางวัล หากลูกค้าไม่นำสิทธิ์มาแลกลุ้นของรางวัลภายในระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และตัดสิทธิ์นั้นตามรอบกิจกรรม

 3. เริ่มส่งรหัสเข้ารับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ยกเว้นวันที่กรมการปกครองกำหนดห้ามจัดกิจกรรม) (“ระยะเวลาของกิจกรรม”)
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้ลุ้นรับรางวัลได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างบัญชีไลน์เพื่อร่วมกิจกรรมได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น ผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วไม่สามารถสมัครสมาชิกเพิ่มได้ กรณีที่สมาชิกเป็นบุคคลเดียวกันแต่มีการสมัครหลายบัญชี จะไม่สามารถโอนแต้มมารวมกันได้ และไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าวออกจากการจับรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 5. กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบปัญหาจากรหัสในเปลือกห่อชำรุด รหัสซ้ำ ที่ไม่สามารถส่งรหัสได้ หรือไม่มีรหัสในเปลือกห่อ Double A ที่ร่วมรายการ จะต้องเก็บเปลือกห่อกระดาษในสภาพสมบูรณ์เท่านั้นเพื่อเป็นหลักฐานชัดเจนให้ตรวจสอบได้ โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่คืนแต้มให้กับผู้ใช้งานกรณีตัดมาเฉพาะบางชิ้นส่วน หรือสภาพไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกกรณี
 6. ตลอดระยะเวลากิจกรรมจะมีการจับรางวัลทั้งหมด 6 รอบ ซึ่งในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6 จะมีรางวัลเป็น (1) ทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 2 รางวัลต่อรอบ มูลค่าไม่เกิน 8,000 บาทต่อรางวัล (2) โทรศัพท์ จำนวน 1 รางวัลต่อรอบ มีมูลค่ารางวัลละไม่เกิน 36,900 บาท (3) แม็คบุ๊ค แอร์ จำนวน 1 รางวัลต่อรอบ มีมูลค่ารางวัลละไม่เกิน 32,900 บาท (4) แท็บเล็ต จำนวนอย่างละ 1 รางวัลต่อรอบมีมูลค่ารางวัลละไม่เกิน 27,900 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัลต่อรอบ มูลค่าไม่เกิน 113,700 บาทต่อรอบ รวมของรางวัลตลอดรายการจำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นไม่เกิน 682,200 บาท โดยบริษัทฯ จับชิ้นส่วนเพื่อหา ผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 14 มีนาคม 2565, วันที่ 13 พฤษภาคม 2565, วันที่ 11กรกฎาคม 2565, วันที่ 12 กันยายน 2565, วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และ วันที่ 12 มกราคม 2566 รวม 6 รอบ ซึ่งไม่มีการสะสมสิทธิ์ลุ้นรางวัลข้ามรอบ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงวันที่ในการจับรางวัลซึ่งจะมีการประกาศทางเว็บไซต์ www.facebook.com/DoubleAPaper เว็บไซต์ www.DoubleArewards.com และ Line Official Account: @DoubleAThailand
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ระบุชื่อ นามสกุล ตรงกับที่กรอกข้อมูลไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ บริษัทฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ได้รับรางวัล และสงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัลให้
 8. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแต่ละรอบ ในการจับรางวัล ทางบริษัทฯ จะปิดรับยอดการสะสมตามกำหนดเวลาและจัดพิมพ์ชื่อ นามสกุล หมายเลขติดต่อ ที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วนขนาดเท่ากัน แล้วทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้ได้รับรางวัล ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไป
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และ/หรือ สัญชาติลาว และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย และ/หรือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเท่านั้น
 10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรศึกษากติกา และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างรอบคอบ เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งรหัสภายในรีมของผลิตภัณฑ์ผ่าน Line Official Account : @DoubleAThailand และกรอกรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ถือเป็นการยอมรับกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัลทุกประการ

เงื่อนไขการเข้ารับรางวัล

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรศึกษากติกา และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างรอบคอบ เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งรหัสภายในรีมของผลิตภัณฑ์ผ่าน Line Official Account : @DoubleAThailand และกรอกรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ถือเป็นการยอมรับกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัลทุกประการ
 2. บริษัทฯ จะยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการกรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ได้ระบุไว้ใน Line Official Account : @DoubleAThailand เท่านั้น
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ในการร่วมกิจกรรมและของรางวัล โดย จะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทางทางเว็บไซต์ www.facebook.com/DoubleAPaper เว็บไซต์ www.DoubleArewards.com และ Line Official Account : @DoubleAThailand
 4. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทฯ ภายใน 30 วัน หลังจากวันประกาศรายชื่อ หรือผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อแสดงตัวรับรางวัลภายใน 30 วันหลังจากวันประกาศรายชื่อผ่านทางทางเว็บไซต์ www.facebook.com/DoubleAPaper เว็บไซต์ www.DoubleArewards.com และ Line Official Account : @DoubleAThailand กรณีที่ทางบริษัทฯ ติดต่อผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ และไม่ได้รับการติดต่อกลับจากผู้รับรางวัลภายใน 30 วันจากวันประกาศรายชื่อ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะรับรางวัล และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลลำดับสำรองทันที
 5. ผู้ได้รับรางวัลที่ได้รับการติดต่อยืนยันจากบริษัทฯ แล้ว จะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 60 วันหลังจากได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ ที่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 187/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (Double A Business park) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 11.30 น. หรือเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.

  ทั้งนี้ การมารับรางวัลต้องนัดหมายล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 4 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยผู้ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้จากทางราชการ พร้อมสำเนา 1 ชุด เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่จะได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ ว่าเป็นผู้ได้รับรางวัลและได้รับรางวัล หากหลักฐานที่ระบุไม่ครบตามข้อใดข้อหนึ่ง จะถือว่าขาดคุณสมบัติและ จะไม่ได้รับรางวัล

  กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง ผู้ได้รับรางวัลสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแสดงตนรับรางวัลแทนได้ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจถือหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่มีการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานที่ระบุตามรายละเอียดข้างต้นมารับรางวัล

  หากไม่มาแสดงตนรับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะรับรางวัล และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลลำดับสำรอง หากไม่มีผู้ได้รับรางวัลลำดับสำรองแล้ว บริษัทฯ จะงดการมอบรางวัล โดยจะไม่นำไปรวมกับการจับรอบถัดไป
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้
 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น
 8. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล
 9. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของของรางวัล การรับประกันคุณภาพของของรางวัลจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้น ๆ กำหนด
 10. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลใด ๆ ในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการร่วมกิจกรรม
 11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าหากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อตนเองไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ตนเองบาดเจ็บ ถึงแก่ความตายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด อันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว และเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลเอง
 12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมทั้งการกระทำใด ๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลซึ่งผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลเอง แล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ
 13. ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. พนักงาน และ/หรือ ลูกจ้าง และ/หรือ บริวาร และ/หรือ บุคคลในครอบครัว และ/หรือ ญาติ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างร้านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากดั๊บเบิ้ล เอ (ร้านถ่ายเอกสาร ร้านเครื่องเขียน DACC DASS DASM Master Dealer Dealer Ex-agent และ Distributor) บริษัท เฟเวอร์ลี่ จำกัด ตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินรายการ บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดกิจกรรม และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือผู้ได้รับรางวัล

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้ได้รับรางวัลรับ (“สมาชิก”) ทราบ และเข้าใจว่า บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และ ตำแหน่งที่อยู่ (Location) ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
   1.1 เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม และยืนยันตัวตนของสมาชิก
   1.2 เพื่อจัดส่งของรางวัลจากกิจกรรมของบริษัทฯ
   1.3 เพื่อแจ้งข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการกิจกรรมนี้ รวมถึงเพื่อการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นกับการดำเนินกิจกรรมนี้ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ
 2. บริษัทฯ จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก หากสมาชิกยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเมื่อกิจกรรมสิ้นสุด ภายในระยะเวลา 6 เดือน
 3. หากบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากสมาชิก บริษัทฯ อาจมีการบันทึก เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และชื่อของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัล เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ และ/หรือผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกต่อบริษัทในเครือ ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวดังกล่าว และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 4. สมาชิกสามารถสอบถามเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1. และเพิกถอนความยินยอมตามข้อ 2. ได้ที่ อีเมล point-rewards@DoubleA1991.com ทั้งนี้สมาชิกสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.DoubleArewards.com/privacy-policy2022.html
 5. บริษัท Apple Inc. ,Alphabet Inc. , Facebook Inc., Line และบริษัทอื่น ๆ ในเครือข้างต้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการสนับสนุน ส่งเสริมในกิจกรรมนี้